ALV / General Members Meeting

Algemene Ledenvergadering ttv AMVJ – Donderdag 24 Maart 2022 aanvang: 20.00 uur

Het bestuur van tafeltennisvereniging AMVJ nodigt je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering wordt gehouden in het clubgebouw van het AMVJ Sportcentrum.

Wij hopen op een grote opkomst.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter: Maarten Doedes.
 2. Behandeling en/of goedkeuring van de notulen van de ALV van 28 Oktober 2021. (zie bijlage)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken: Maarten/Bert.
 4. Verslag van de Secretaris: Bert.
 5. Financieel jaarverslag: resultaten 2021 en begroting 2022 en contributie vaststellen, Martin. Leden die de cijfers vooraf willen bestuderen worden verzocht dit per e-mail aan AMVJ penningmeester@gmail.com op te geven, waarna toezending volgt.
 6. Verslag kascommissie (2021)
 7. Verslag gedelegeerde AMVJ Sportcentrum/Sport: Roland.
 8. Training Jeugd en Senioren: Henk, Andre, David.
 9. Werving en website: David en Roland.
 10. Opstarten evenementencommissie.
 11. Verkiezing: her/benoeming bestuur en commissies. Voor de vacature van penningmeester stelt Anton Dekkers zich kandidaat. (zie verder de bijlage namen en functies.)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

General Members Meeting ttv AMVJ – Thursday 24 March 2022 starting time: 20.00 p.m.

The board of Table Tennis Club AMVJ hereby invites you to attend its General Members Meeting.

The meeting will be conducted in the club building of the AMVJ Sports Centre.

We are looking forward to seeing all of you there.

Agenda

 1. Opening by the Chairman: Maarten Doedes.
 2. Reviewing minutes of the previous General Members Meeting of 28 October 2021.
 3. Announcements and messages that have come in: Maarten/Bert.
 4. Report by the Secretary: Bert.
 5. Financial Statements: results of 2021 and budget for 2022 and setting the yearly contribution, Martin. Members who wish to receive the financial statements in advance may request them per email via AMVJ penningmeester@gmail.com.
 6. Audit Committee Report (2021)
 7. Report delegation AMVJ Sports Centre/Sports: Roland.
 8. Training Youth and Seniors: Henk, Andre, David.
 9. Recruitment and website: David and Roland.
 10. Start of Events Committee.
 11. Election and re-election of board and committees. Anton Dekkers has applied for the position of treasurer. (See separate document for the full list of functions)
 12. Round of questions.
 13. Close of meeting.